آیا با اضافه شدن بازی و نرم افزار گوشی به سایت موافقید؟
(62.85%) 22
بله
(37.14%) 13
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 35