آیا با اضافه شدن بازی و نرم افزار گوشی به سایت موافقید؟
(58.69%) 27
بله
(41.30%) 19
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 46